Sien's Kili-Challenge 2022

Sien Barels

Raised

2,663
110% reached of my target amount €2,400
Closed You can't donate anymore

{UPDATE 25-09-2021}

Lieve lezers & donateurs,

Met pijn in het hart heeft War Child de Kili-Challenge 2022 moeten annuleren. Door de coronasituatie in - en het negatieve reisadvies voor - Tanzania kan de expeditie begin komend jaar niet doorgaan.

Ontzettend jammer… maar ik zag het eigenlijk al wel een beetje aankomen in deze pandemie tijd. Ook al kan ik nu de berg niet beklimmen, de donaties blijven er even waardevol om en War Child zal zorgdragen dat het op de beste manier wordt ingezet voor kinderen in oorlog!

In de toekomst hoop ik, wanneer dit vanuit War Child weer mogelijk is, de Kilimanjaro ooit nog te beklimmen en naast de fondsenwerving ook deze challenge aan te gaan!

Liefs,

Sien Barels

-------------------------------------------------

Lieve lezers, (English below)

Eén op de vijf kinderen groeit op in oorlog, 149 miljoen kinderen wereldwijd. Ze maken de meest afschuwelijke dingen mee en worden tegelijkertijd ook door het coronavirus bedreigd. Ze zijn wanhopig, angstig en onzeker. Zelfs als het geweld stopt, is het voor kinderen nog geen vrede. Een oorlog laat naast zichtbare ook veel onzichtbare littekens na.

War Child biedt kinderen wereldwijd een veilige plek waar zij kunnen leren en psychosociale steun krijgen. Lees hier wat voor een positieve impact de programma's van War Child hebben op de toekomst van een "getekend" kind (www.warchild.nl/verhalen-van-kinderen/). Ik geloof dat War Child deze kinderen kan helpen hun traumatische ervaringen te verwerken en hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik ga de uitdaging aan!

Samen met andere avonturiers beklim ik in januari 2022 de Kilimanjaro, die met 5895 meter de hoogste berg van Afrika is. In zeven dagen tijd, door tropische temperaturen en ijzige kou wil ik de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen en met deze actie probeer ik zoveel mogelijk geld op te halen voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van de oorlog. 

Hoe gaat War Child te werk in de coronacrisis?

In de landen waar War Child werkzaam is kan de coronacrisis nog harder aankomen dan in Nederland. Tijdens de coronacrisis is deze kwetsbare groep kinderen meer afhankelijk van de steun van War Child. War Child heeft op dit moment haar werkwijze aangepast door middel van kinderen en hun ouders voorlichting te geven over COVID-19, omdat de informatie hierover vaak onvolledig of verwarrend is. Daarnaast zijn alle groepsactiviteiten met kinderen gestopt vanwege het besmettingsrisico en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van één-op-één ondersteuning voor de kinderen. Door training van ouders op afstand, psychologische steun online en via WhatsApp en thuisonderwijs probeert War Child de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Steun nu mijn actie voor War Child!

Voor War Child hoop ik minimaal 2.400 euro in te zamelen, dat is de voorwaarde die gesteld wordt om de berg te mogen beklimmen. De kosten voor de vlucht, expeditie en benodigde spullen betaal ik volledig zelf, dus alle donaties gaan voor 100% naar War Child. In mijn voorbereiding vraag ik aandacht en donaties voor de getroffen kinderen. Alle kleine beetjes zijn welkom! :-) 

Alvast heel erg bedankt!

Sien Barels

-------------------------------------------------

Dear readers,

One in five children grows up in war, 149 million children worldwide. They go through the most horrible things and at the same time they are threatened by the coronavirus. They are desperate, anxious and insecure. Even when the violence stops, there is no peace for the children. War leaves many visible scars as well as many invisible ones.

Worldwide War Child offers children a safe place where they can learn and receive psychosocial support. The programs of War Child have a positive impact on the future of a "scarred" child (https://www.warchildholland.org/child-protection/). I believe that War Child can help these children to process their traumatic experiences and I would like to contribute.

I accept the challenge!

Together with other adventurers, I will climb the Kilimanjaro in January 2022, with a total of 5895 meters the highest mountain in Africa. In seven days, through tropical temperatures and icy cold, I want to climb Kilimanjaro in Tanzania and with this action, I try to raise as much money as possible for children who became victims of the war.

How does War Child deal with the corona crisis?

In the countries where War Child works, the corona crisis can strike even harder than in the Netherlands. During the corona crisis, this vulnerable group of children is more dependent on the support of War Child. War Child has currently adapted her working method by providing information to children and their parents about COVID-19 because the information about this is often incomplete or confusing. Besides, all group activities with children have been stopped because of the risk of infection, and one-to-one support for the children is used as much as possible. By training parents remotely, psychological support online and through WhatsApp and home education, War Child tries to support the children as much as possible.

Support now my action for War Child!

For War Child, I hope to raise a minimum of 2.400 euros, which is the condition to be allowed to climb the mountain. The costs for the flight, expedition and necessary stuff will be paid entirely by myself, so all donations will go for 100% to War Child. In my preparation, I ask for attention and donations for the affected children. All little bits are welcome! :-)

Thank you very much in advance!

Sien Barels